5 priorít pre Prievoz

Život v Prievoze si väčšina jeho obyvateľov pochvaľuje a nemenila by. Uvedomujem si, že mesto a Prievoz sa musia rozvíjať, ale mal by to byť rozvoj, ktorý skvalitní úroveň života obyvateľov, ktorí už v Prievoze žijú a nie naopak. Za prioritné pre ďalší rozvoj Prievozu preto považujem týchto 5 tém.

1. Regulovaná výstavba

Nuppu, Perla Ružinova, Treenium, Nový Ružinov. Prievoz čelí veľkému záujmu zo strany developerov. Priamo medzi rodinnými domami a v blízkosti kultúrnych pamiatok, má vyrásť projekt Konopná residence so 113 bytmi. Je na nás, obyvateľoch a volených zástupcoch, zasadzovať sa o redukciu objemu, výšky a počtu plánovaných objektov a zväčšenie ich odstupových vzdialeností od okolitej zástavby. Samozrejmosťou musí byť občianska vybavenosť, z ktorej budú profitovať všetci, nielen kupujúci. Na vybudovanie príslušnej infraštruktúry je treba využiť poplatok za rozvoj.

Zahusťovanie medzi sídliskami a rodinnými domami musí prestať. Prievoz má veľké rozvojové zóny, kde je potenciál na rozumnú výstavbu. Ide o oblasti Mlynské Nivy, Pálenisko alebo Zimný prístav. Výstavba však nesmie byť na úkor obyvateľov a musí rešpektovať dané reálie.

Preto sa budem zasadzovať o:

 • Čo najrýchlejšie dokončenie územných plánov zón Prievoz – západ a Prievoz – východ a vypracovanie územných plánov zón Pálenisko, Vlčie hrdlo a Mlynské nivy participatívnym spôsobom, to znamená po hĺbkovej diskusií s obyvateľmi.

2. Doprava pre všetkých

Výstavba a s ňou súvisiaci nárast počtu áut má za následok nedostatok parkovacích miest a vytváranie de facto jednosmerných ulíc. Prievozské úzke vedľajšie ulice sa využívajú na obchádzanie každodenných zápch. Zlý stav ciest, chodníkov a chýbajúce cyklopruhy sú tiež problém. Dopravné koeficienty sú dnes jediným nástrojom, ako regulovať bláznivú výstavbu.

Preto sa budem zasadzovať o:

 • Strategické nastavenie jednosmerných ulíc, osadenie spomaľovačov, častejšie kontroly zo strany polície, či sa dodržuje povolená rýchlosť.
 • Čo najrýchlejšiu opravu chodníkov a ciest.
 • Vybudovanie plnohodnotných cyklotrás, tak ako sú navrhované v územnom pláne, konkrétne R17 Prievozská radiála a 5. okruh.
 • Predĺženie trasy autobusov 66 a 74, zvýšiť ich frekvenciu a napojenia na ostatné linky.

3. Zeleň a životné prostredie

Lepšia starostlivosť o existujúcu zeleň je prioritou. Verejný priestor, naše okolie na nás vplýva viac, ako si myslíme. Prievozu chýba kvalitný park, centrálne miesto pre stretávanie sa. Prievoz by mal ťažiť zo svojej blízkosti k hrádzi a preto je mojim záujmom zveľadiť okolie Malého Dunaja.

 • Systematické riešenie čiernych skládok a zlého stavu lesov vo Vlčom hrdle.
 • Vysádzanie novej zelene tak, aby sa zachytila dažďová voda.
 • Navýšenie počtu stojanov pre psie exkrementy a kontajnerov na separovaný odpad.
 • Navýšenie počtu lavičiek pod stromami.
 • Vytvorenie plnohodnotného parku vedľa Obecnej radnice.

4. Súdržnejší Prievoz

Prievoz má približne 8000 obyvateľov a len 4 verejne spravované detské ihriská. Je smutné, že sa kompetentní s developerom nevedia dohodnúť na povinnosti vybudovať vrámci novostavby detské ihrisko, ako to bolo v prípade Perly Ružinova. V Prievoze je iba jedna štátna škôlka. Ak sa pozrieme na iné obvody Ružinova, je to veľmi málo. Prievoz tvorí veľa starousadlíkov, ktorí sú v dôchodkovom veku. Žiaľ, mnohí nemajú prístup k sociálnej a opatrovateľskej službe.

Budem sa preto zasadzovať o:

 • Obnovu existujúcich detských ihrísk a vybudovanie detského ihriska na Vlčom hrdle.
 • Navýšenie počtu miest v MŠ na Šťastnej ulici a zriadenie novej materskej školy.
 • Vybudovanie denného zariadenia pre seniorov, zlepšenie úrovne služieb a dostupnosti občianskej vybavenosti pre seniorov.

5. Budovanie komunít

Prievoz má potenciál stať sa znovu živou komunitou, kde sa susedia poznajú a stretávajú. Ľudia sami si musia formulovať svoje potreby a záujmy napríklad cez formy grantov alebo malé spoločné iniciatívy. Na to všetko však potrebujeme vytvoriť priestor pre kultúru, šport, pre spoločné stretávanie sa. Príležitosť sa nám ponúka v podobe Prievozskej radnice s priľahlým Radničným námestím, či Spoločenského domu Prievoz.

Budem sa preto zasadzovať o:

 • Založenie prievozského trhu.
 • Vytvorenie športového medzigeneračného dňa. 
 • Zásadnú rekonštrukciu SD Prievoz.
 • Dokončenie odkúpenia a následnú rekonštrukciu Obecnej radnice.